wsv de Hitsert

privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van WSV de Hitsert, gevestigd te Zuid Beijerland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321601, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze  verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail via onderstaand formulier.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DOEL WELKE GEGEVENS? GRONDSLAG BEWAARTERMIJN

ONTVANGERS

Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst  •    Voornaam
•    Achternaam
•    Adres
•    Geboortedatum
•    Telefoonnummer
•    E-mail adres
•    Bootgegevens
Uitvoering van de overeenkomst  Indien u lid wordt, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd. (In ieder geval binnen 6 maanden)  Alle (aspirant) leden
 Administratie  •    Voornaam
•    Achternaam
•    Adres
•    Telefoonnummer
•    E-mail adres
•    Bankgegevens
•    Betaalgegevens
•    Bootgegevens
Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. penningmeester
Het verrichten van betalingen en versturen van nota’s.  •    Voornaam
•    Achternaam
•    Adres
•    Telefoonnummer
•    E-mail adres
•    Bankgegevens
•   Betaalgegevens
•    Bootgegevens
Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  penningmeester
Het publiceren en versturen digitale berichten, waaronder mail, nieuwsbrief, clubblad , website en facebook  •    Voornaam
•    Achternaam
•    E-mailadres
•    Bootgegevens
•    Foto’s
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid van de vereniging is. Webmaster    Redactie clubblad
 Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren, watersportverbond, andere verenigingen.  •    Voornaam
•    Achternaam
•    E-mailadres
Op basis van toestemming Zolang als men lid van de vereniging is. Sponsoren  Andere verenigingen
 Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

weblinks naar andere websites / embedded content

 

Op basis van online te geven toestemming Als een  website of embedded data bezocht worden.  Webmaster / derden
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  •    Voornaam
•    Achternaam
•    Adres
•    Telefoonnummer
•    E-mail adres
Op basis van toestemming Zolang als de toestemming hiervoor nog niet is ingetrokken.  Alle leden

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websitepagina’s van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. We raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kan de eigenaar van de site data verzamelen over de verbinding met u. We gebruiken op onze website géén cookies. Het  kan voorkomen dat websites van anderen, die via hun url gelinkt worden aan onze website, wel cookies gebruiken. In die gevallen wordt altijd om uw toestemming gevraagd.

data van andere websites

Op de website maken we gebruik van zgn. embedded data. het gaat hier om digitale bronnen die bijv. het weerbericht tonen. In die weergave is privacy wetgeving niet van toepassing. Zodra u echter de onderliggende site of dienst gebruikt (u klikt op de data) wordt u vanuit die bron om toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd. De vereniging is hiervoor of voor de inhoud die derden aanbieden op geen enkele manier aansprakelijk. Lees hiervoor ook onze disclaimer.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op deze website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

uw reactie of vraag …